Přijímací řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení do skupiny s RVM zde.

Žádost odevzdejte osobně zástupci pro 2. stupeň (Mgr. Martin Chocenský). Předání lze domluvit na tel. 274 021 924 nebo na emailové adrese martin.chocensky@zsgutova.cz.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SKUPINY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY k dispozici zde.

Termín přijímací zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou matematiky je v úterý 4. června 2024. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu března.

Po vykonání přijímacích zkoušek se mohou rodiče ve stanoveném termínu seznámit s jejich výsledky. Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn pomocí registračních kódů, které jsou žákům přiděleny.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, jsou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (na úřední desce školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zveřejněna výše popsaným způsobem, a navíc budou zákonným zástupcům žáků zaslána poštou (zásilka do vlastních rukou) nebo do datové schránky.

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Gutova v listinné podobě (přestup) si mohou Rodiče přijatých žáků z jiných škol vyzvednout osobně ve škole v předem daných termínech v kanceláři školy.

Žákům ZŠ Gutova ředitel rozhodnutí o přestupu nevystavuje. Rodičům vydá doklad – organizační opatření – o zařazení či nezařazení do skupiny s RVM.