Moje stopa ve škole

Září 2023 přineslo do naší školy, Základní školy Gutova, vzrušující zážitek v podobě třetího ročníku projektu Městské části Prahy 10 – Moje stopa ve škole. Tento inovativní projekt umožnil našim žákům aktivně se podílet na tvorbě a vylepšování školního prostředí prostřednictvím participativního rozpočtování. Celý proces byl fascinující a ukázal, jak je možné propojit žáky, vyučující a vedení školy za účelem proměny a vylepšení školního prostředí.

Fáze projektu byly rozděleny do několika klíčových kroků, začínajících přípravnou fází, kde se žáci seznámili s projektem a začali se zapojovat do aktivit spojených s participativním rozpočtováním. Každá třída pak měla možnost v rámci sběru podkladů naslouchat názorům a připomínkám spolužáků, což bylo základem pro následnou analytickou fázi.

Během analytické fáze se diskutovaly silné a slabé stránky jednotlivých návrhů. Koordinátoři projektu podporovali myšlenku, že každý názor a nápad má svou hodnotu. Následovala strategická fáze, kde se týmy tříd pustily do zpracování strategických plánů a posuzování vlivu navrhovaných úprav na školní prostředí. V této fázi byla také určena rozpočtová částka ve výši 35.000 Kč. Jednotlivé návrhy tříd přednášeli jejich zástupci na pravidelných setkáních Gutovské rady.

Nejvýznamnější moment projektu přišel v listopadu, kdy komise složená z vedení školy, členů Gutovské rady, koordinátorů projektu a učitelů vybrala tři nejperspektivnější projekty. Ty byly podrobeny schvalování a následně prezentovány ve školním prostředí a ve školním časopisu Tornádo. Zde se žáci mohli podrobněji seznámit a prohlédnout si tři vybrané návrhy:

  • Skleník
  • Odpočinková zóna
  • Stolní fotbálky

Finální rozhodnutí pak přišlo v podobě online hlasování, které proběhlo koncem listopadu. Zvítězil projekt „Odpočinková zóna,“ který se stal středem pozornosti. Tento projekt byl naplánován k realizaci během března 2024.  Když se žáci vrátili po vánočních prázdninách do školy, čekalo na ně příjemné překvapení. Vedení školy zakoupilo do třech pater stolní fotbálky, které byly jedním ze tří vybraných projektů. Krásným gestem od vedení školy bylo také instalování zrcadel na toaletách, i když tento návrh nepostoupil mezi finální projekty. Vedení školy ukázalo, že si váží každého nápadu a snaží se vytvořit prostředí, které odpovídá potřebám žáků.

Projekt Moje stopa ve škole nejenže přinesl konkrétní změny do našeho školního prostředí, ale také posílil společenství mezi žáky, učiteli a vedením školy. Žáci si vyzkoušeli kreativní práci. Naučili se tvořit rozpočet a získat pro svůj nápad ostatní. Výsledky této spolupráce nyní s napětím očekáváme. Projekt obohatil naše školní prostředí a zároveň jsme získali cennou zkušenost participace na rozhodovacím procesu.