Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, je v naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

ŠPP tvoří odborně vzdělaní pracovníci – výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy.

Výchovný poradce (a koordinátor ŠPP)

PaeDr. Marie Voneš Zajdlová

 • konzultační hodiny – lichý čtvrtek 13,00-14,00 po předchozí domluvě
 • email: marie.zajdlova@zsgutova.cz, tel.: 274 021 942

Okruh činností:

 • evidence žáků s SVP, vedení dokumentace, podpora pro vytváření a kontrola PLPP, IVP
 • konzultace s žáky a rodiči o výukových a výchovných problémech
 • metodická podpora pedagogů při péči o děti s výukovými, výchovnými a zdravotními potížemi
 • prevence a řešení problémů žáků (školní neúspěch, kázeňské potíže, mezilidské vztahy, šikana, záškoláctví)
 • účast na výchovných komisích, poradenství
 • podpora a poradenství cizincům a žákům se sociálním znevýhodněním
 • spolupráce s dalšími institucemi – PPP, OSPOD, IPS, SŠ

Výchovný poradce pro 2. stupeň (pro volbu povolání)

RNDr. Eva Horová

 • konzultační hodiny – čtvrtek 14,00 – 15,00 po předchozí domluvě
 • email: eva.horova@zsgutova.cz, tel.: 274 021 931

Okruh činností:

 • poskytuje poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy
 • poskytuje informace o studijních možnostech a přijímacích řízeních (školy s talentovou zkouškou, víceletá gymnázia, střední školy, střední odborné školy)

Školní metodik prevence

Mgr. Martin Chocenský

Okruh činností:

 • koordinuje tvorbu plánu prevence, podílí se na jeho realizaci
 • koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledává a nastavuje vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • koordinuje spolupráce školy s dalšími orgány a organizacemi, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování
 • předává odborné informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • předává informace a zprávy o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Speciální pedagog

Mgr. Jana Zvěřinová

 • konzultační hodiny – pondělí 14,20 – 15,20 hodin po předchozí domluvě
 • email: jana.zverinova@zsgutova.cz, tel.: 274 021 925

Okruh činností:

 • vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatření
 • je poradním orgánem školy usilujícím o zmírnění důsledků nebo přímo eliminaci dopadu sociokulturně znevýhodněného prostředí na žáka
 • navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi při jeho vzdělávání a společenském rozvoji
 • nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými běžný pedagog nemá možnost kompetence cíleně a odborně pracovat
 • konzultuje se zákonnými zástupci, pedagogy a s pracovníky školního poradenského týmu

Školní psycholog

PhDr. Božena Kapounková

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která je bezplatná a vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost školního psychologa je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

Okruh činností:

 • zaměřuje se na práci se žáky s rizikem rozvoje školní neúspěšnosti, se žáky nadanými a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • poskytuje psychologické poradenství pedagogům
 • spolupracuje s pedagogy – konzultace týkající se vhodného vedení žáků a třídních kolektivů
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • zjišťuje studijní předpoklady žáků a podílí se na kariérovém poradenství
 • provádí anonymní anketní šetření s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a  dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

A KDY SE OBRÁTIT NA PRACOVNÍKY ŠPP?

Žáci:

 • Pokud ti nejde učení a potřebuješ pomoct.
 • Pokud máš problémy s přípravou do školy.
 • Pokud máš problémy ve třídě se spolužáky, ostatními žáky či učiteli.
 • Pokud tě trápí situace doma, v rodině, s kamarády.
 • Pokud potřebuješ pomoci s výběrem studia, při volbě povolání.
 • Pokud potřebuješ s čímkoliv poradit nebo se jen svěřit.
 • Pokud potřebuješ pochopit ostatní nebo sám sebe.

Rodiče:

 • Pokud chcete znát aktuální situaci Vašeho dítěte, jeho školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.
 • Pokud potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
 • Pokud u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti nebo chování.
 • Pokud chcete poradit nebo potřebujete pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
 • Pokud potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými.
 • Pokud potřebujete doporučení pro PPP na psychologické vyšetření dítěte.
 • Pokud potřebujete pomoci při řešení vztahových nebo jiných rodinných problémů.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem střední školy pro Vaše dítěte.

Pedagogové:

 • Pokud potřebujete pomoci s přípravou a vyhodnocováním plánů pedagogické podpory a s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pokud potřebujete pomoc v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Pokud potřebujete pomoc při práci s třídním kolektivem, při problémových situacích ve třídě.