Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu, zveřejňujeme informace o naší organizaci:

1. Oficiální název

Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění zájmového vzdělávání.

Zřizovatel:

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10 – Vršovice

zřízena Usnesením 12. PZ OZ v Praze 10, bod III. Ze dne 11.2.1993, s účinností od 1.1.1993.

Právní forma: příspěvková organizace

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina

4. Kontaktní spojení

 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace

Gutova 1987/39

100 00 Praha 10 – Strašnice

 • 4.2 Adresa podatelny a úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola

Gutova 1987/39

100 00 Praha 10 – Strašnice

 • 4.3 Úřední hodiny

v pracovní dny 8,00 – 15,30 hodin – termín osobní návštěvy lze domluvit předem na určitou hodinu

 • 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: + 420 274 021 920 (sekretariát, hospodářka školy)

pevná linka: + 420 274 021 921 (ředitelka školy)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

www.zsgutova.cz

 • 4.6 Adresa datové schránky

sd3ybhx

 • 4.7 Elektronické adresy

skola@zsgutova.cz

jaroslava.cerna@zsgutova.cz (ředitelka školy)

5. Bankovní spojení

číslo účtu školy: 2000746389/0800

číslo účtu Školní pokladny: 2802000239/2010  (platby rodičů)

6. IČO

476 11 880

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jsou k dispozici v elektronické podobě v ředitelně školy.

 • 8.2 Rozpočet

Aktuální a předcházející rozpočet organizace je součástí zveřejněných výročních zpráv

o činnosti školy a lze do nich nahlédnout po předchozí dohodě v ředitelně školy.

Výroční zprávy jsou zveřejněny formou umožňující vzdálený přístup na webových

stránkách školy https://www.zsgutova.cz.

Rozpočty, včetně výhledů jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 10:

https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat:

 • prostřednictvím elektronické pošty: skola@zsgutova.cz
 • prostřednictvím datové schránky: sd3ybhx
 • písemně na adresu sídla organizace: Základní škola, Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10 – Strašnice
 • osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese v pracovní dny od 8,00 do 15,30 hodin

10. Příjem podání a podnětů

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce/zástupkyně ředitelky; tazatel obdrží odpověď/ vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění; na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Způsob podání a podnětů viz bod 9.

11. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění,
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění,
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění,
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
 • znění,
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
 • zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v
 • platném znění,
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
 • povinné školní docházky, v platném znění,
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
 • vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění,
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Základní školou, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti školy jsou k nahlédnutí u vedení školy a současně jsou zveřejněny formou umožňující vzdálený přístup na webových stránkách školy https://www.zsgutova.cz